Koronavirus

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on ohjeistanut henkilöstöään COVID-19 tilanteen vaatimista toimenpiteistä. Vierailuja paloasemille on rajoitettu. Yhteydenotot ensisijaisesti soittamalla tai sähköpostilla tavoittelemallenne viranhaltijalle.

Seinäjoen kaupungin ajantasaista ohjeistusta koronatoimiin:

https://www.seinajoki.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/koronavirus/#3944504e

Aurinkosähkö

Aurinkosähköön liittyvää tietoa löydät täältä: Aurinkosähkö

Polttoaineen säilytys

polttoainesäilytys
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150685

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos haluaa muistuttaa, että polttoaineita ei säilytetä sellaisissa paikoissa, joissa polttoaineiden säilyttäminen on kielletty eikä ylitetä sallittuja polttoaineiden säilytysmääriä.

Lisäksi on huomioitava, että säiliöt ja astiat joissa säilytetään polttoainetta, ovat siihen käyttöön valmistettuja, hyväksyttyjä ja toimintakuntoisia.

Ruohikkokulotukset

Tarkista ennen kulotuksen aloittamista:

 • Onko kulotus sallittu? Kulotus ja risujen poltto on kielletty taajama- alueilla aina ja taajama-alueen ulkopuolella metsäpalovaaran aikana . Ruohikkopalovaaran aikana on noudatettava erityistä varovaisuutta kulotettaessa.
 • Onko kulotuksessa riittävästi valvojia ja alkusammutusvarusteita kulon karkaamisen estämiseksi?
 • Onko kulotuspaikka riittävän etäällä rakennuksista ja muista syttyvistä kohteista tai sähkölinjoista?
 • Onko tuuliolosuhteet (tuulen suunta, tuulen voimakkuus) sellaiset että kulotus on mahdollista suorittaa turvallisesti?
 • Aiheuttaako savunmuodostus vaaraa tai haittaa asutukselle tai liikenteelle?
 • Onko ilmoitus kulotuksesta tehty pelastusviranomaiselle. Kulotuksesta on aina tehtävä ilmoitus lähimmälle paloasemalle. (Ei koske pienen määrän risujen polttoa)?
 • Onko kulotuksen vastuuhenkilö nimetty? Kulotuksesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot ovat aina kokonaisuudessaan vastuuhenkilön ja/tai sytyttäjän omalla vastuulla.
 • Harkitse tarkkaan, jos mahdollista jätä kulotus tekemättä.

Älä naamioi jätteiden polttoa kulotukseen. Kunnalliset jätehuoltomääräykset kieltävät jätteen polttamisen.

Kulotuksen toteutus:

 • Rajaa kulotettava alue mahdollisimman hyvin esim. kastelemalla tai kyntämällä pellon reunat. Muista että vesioja ei yleensä rajoita paloa koska tuli leviää helposti vastapenkkaan ja etenee jälleen.
 • Aloita kulotus tuulen alapuolelta pieniä alueita kerrallaan polttaen.
 • Kulotusta varten on oltava riittävästi henkilöitä ja kalustoa kulon hallitsemiseksi. Erityisen tärkeää on huolehtia myös jälkivartiointi kunnes kaikki pesäkkeet ovat varmasti sammuneet.

Selvitä karttakoordinaatit

Mikäli tuli karkaa tai muu onnettomuus yllättää on tehtävä hätäilmoitus yleiseen hätänumeroon 112.

Sijaintitietolomakkeet

Vapaa-ajan asunnon sijaintitiedot on hyvä säilyttää näkyvällä paikalla, esimerkiksi pääoven sisäpuolella. Sijaintitietolomakkeeseen täytetään selkeästi esimerkiksi 112 Suomi -mobiilisovelluksella haetut koordinaatit.

Sijaintitietolomakkeista tulostettavissa ja täytettävissä ovat versiot: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi ja somaliksi, erillisessä koontilomakkeessa samassa suomi, ruotsi, englanti ja venäjä.

Sijaintitietolomakkeet löytyvät täältä: http://www.112.fi/medialle/julkaisut

Kemikaalionnettomuus

Toimi näin kemikaalionnettomuuksissa:

Ulkona:

 • Tarkasta tuulen suunta esim. kostealla sormella. Poistu kaasun alta sivutuuleen. Pyri sisälle.
 • Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan. Vältä alavia paikkoja.
 • Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. Tiheästi hengittäen hengität myös myrkyllistä kemikaalia enemmän.
 • Autossa ollessasi sulje ilmanvaihto, aja pois vaara-alueelta, sivutuuleen, mikäli mahdollista.
 • Kuuntele radiota

Sisällä:

 • Pysäytä koneellinen ilmanvaihto. Sulje ovet, ikkunat ja venttiilit. Tiivistä tarvittaessa.
 • Kuuntele ohjeita radiosta.
 • Vältä puhelimen käyttöä.
 • Pyri rakennuksen yläkerroksiin, vältä kellariin menoa. Älä mene väestönsuojaan.

Turvallisuustiedotteet


Erityistä vaaraa aiheuttavat kohteet:
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on laatinut ulkoiset pelastussuunnitelmat alueen suuronnettomuusvaarallisista kohteista. Kohteita ovat Oy Forcit Ab Lapua, Nammo Lapua oy ja Räjähdekeskuksen ja 1. Logistiikkarykmentin Ähtärin toimipisteet. Pelastussuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti.

Pelastuslaitos harjoittelee vähintään kolmen vuoden välein suuronnettomuustilanteiden varalta yhteistyössä toiminnanharjoittajien ja muiden asianosaisten kanssa.
Tuotantolaitokset, jotka käsittelevät tai varastoivat suuria määriä vaarallisia aineita, ovat velvollisia laatimaan yhdessä pelastusviranomaisen kanssa turvallisuustiedotteen kohteesta lähialueen asukkaille ja toimijoille.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on laatinut yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa turvallisuustiedotteet, joissa esitetään väestön turvallisuuden kannalta keskeiset tiedot toiminnasta suuronnettomuustilanteissa.

Tiedote sisältää muun muassa tietoa yrityksestä, kohteessa olevista kemikaaleista sekä toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa. Tiedote pitää jakaa uudelleen viiden vuoden välein. Tiedotteet on jaettu kirjallisina lähialueen asukkaille ja toimijoille.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat ovat pyydettäessä nähtävillä Seinäjoen ja Lapuan paloasemilla.

Räjähdekeskuksen ja 1. Logistiikkarykmentin asiakirjoihin on perustelluista syistä mahdollista tutustua Ähtärin toimipisteessä.
Yhteydenotot Puolustusvoimien vaihteeseen p. 0299 800.