Palotarkastus on pelastuslaissa ja -asetuksessa säädettyä toimintaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä tulipaloista ja muista onnettomuuksista ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvaa vaaraa.

Palotarkastuksilla valvotaan, että rakennus, sen ympäristö ja muut olosuhteet täyttävät palo- ja henkilöturvallisuudelle asetettavat vaatimukset ja kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun. Tarkastuksiin liittyy myös tulipalojen ja muiden onnettomuuksien torjuntaa koskevaa opastusta ja neuvontaa


Palotarkastuksen suorittaminen
Palotarkastuksia suorittavat alueen pelastustoimen pelastusviranomaiset. Tarkastajan virkanimike voi olla palotarkastaja tai joku muu virkanimike, kuten palomies, paloesimies, palomestari jne. Tarkastajalla on sisäministeriön vahvistaman mallinmukainen virkapuku sekä kuvalla varustettu pelastusviranomaisen henkilökortti. Henkilökortista on selvittävä henkilön nimi, synt.aika, organisaatio ja virkanimike. Henkilökortti on esitettävä pyydettäessä. Palotarkastaja ei kaupittele mitään.

Palotarkastuksen suorittaja on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin. Palotarkastaja laatii tarkastuksesta pöytäkirjan, joka postitetaan tai luovutetaan tarkastuksen yhteydessä kohteen omistajalle tai haltijalle tai näiden edustajalle. Suoritetuista tarkastuksista pidetään rekisteriä.