Täältä löydät ohjeen aurinkosähköjärjestelmän turvalliseen toteutukseen:

Aurinkosähköjärjestelmästä on laadittava onnettomuustilanteita varten selkeä ja tiivis kohdekortti, josta selviää järjestelmän olennaiset tiedot, olennaisten komponenttien sijainnit, vastuuhenkilöiden yhteystiedot ja turvallinen toimintatapa sammutus- ja pelastustehtävissä.

Kohdekortti tulee sijoittaa näkyvästi sisätiloissa olevan invertterin läheisyyteen ja lisäksi paloilmoitinkeskukseen, mikäli kohteessa on paloilmoitin. Mikäli invertteri on toteutettu ulkoasennuksena, sijoitetaan kohdekortti näkyvästi asianomaiseen sähkökeskukseen.

Kohdekortti tulee liittää osaksi pelastussuunnitelmaa. Kohdekorttia ei ole tarkoitus toimittaa pelastuslaitokselle, mutta pelastusviranomainen valvoo kohdekorttia palotarkastusten yhteydessä.