Maatiloilla paloturvallisuus voi vaarantua hyvin monista eri syistä. Tulipaloja voi syttyä tulitöistä, vikaantuneista sähkölaitteista tai työkoneista. Rakennukset on usein myös sijoitettu suhteellisen lähelle toisiaan, joten vahingot voivat olla suuret. Tiloissa vuodenajasta riippuen voidaan myös varastoida merkittäviä määriä vaarallisiksi luokiteltavia kemikaaleja, jotka osallistuessaan voivat kasvattaa tuhoja entisestään.

Arvioi hallinnoimasi tilan paloturvallisuutta säännöllisesti ja pyydä tarvittaessa lisätietoja lähimmältä paloasemalta. Tarkasta aluksi seuraavat asiat:

Tulitöiden yhteydessä varmistu, että alue on siistitty syttyvästä materiaalista ja palavista nesteistä. Huolehdi jatkuvasti käytettävälle paikalle 2 kpl 12 kg:n käsisammuttimia. Vakituisen tulityöpaikan lisävaatimuksista saa lisätietoja myös lähimmältä paloasemalta.

Kemikaalien käsittely voi aiheuttaa vaaraa ensisijaisesti roiskeiden ja haitallisten pitoisuuksien hengittämisen myötä. Käytä sopivia suojavälineitä. Varmistu, ettei varastoimasi kemikaalimäärät ylitä ilmoitusvelvollisuutta. Varastoi kemikaalit paikassa, jossa ne mahdollisimman epätodennäköisesti osallistuvat tulipaloon. Huolehdi, ettei kemikaaleja pääse maaperään.

Lisää tietoa löydät tästä oppaasta

Huolehdi sähkölaitteiden kunnosta ja asennusten määräaikaistarkastuksista.

Varmistu tulisijojen kunnosta ja nuohouksista.

Tulosta alla olevasta linkistä itsellesi maatilan riskinarviointilomake, jonka avulla voit arvioida nopeasti hallinnoimasi tilan suurimmat riskit.

Farmarisäiliöt
Farmarisäiliön haltija vastaa aiheuttamansa ympäristövahingon ennallistamisesta. Maahan valunut öljy voi aiheuttaa suuria kustannuksia, joten on tärkeää, että toiminnassa on huomioitu mahdolliset riskit.


Huomioitavaa:
Farmarisäiliöillä tarkoitetaan alle 10 kuution vetoisia maanpäällisiä säiliöitä, jotka on valmistettu standardin SFS 2733 mukaisesti.
Karkeasti arvioiden 25 vuotta vanha farmarisäiliö on kunnostettava.
Säiliöstä on löydyttävä tyyppikilpi, josta nähdään standardi, valmistajan nimi, valmistenumero ja valmistusvuosi.
Säiliössä on suositeltavaa olla käytettävissä ylitäytönestin ja tankkauspistooli. Täyttöputki on hyvä pitää lukittuna.
Säiliössä on oltava toteutettuna laponesto.
Alle 15 kuution kevyt pö- ja dieselsäiliöiden suojaetäisyydet tontin rajasta, yleisestä liikenneväylästä sekä rakennuksesta on oltava vähintään 1 metri. (ks. 313/1985)
Huomioi myös paikallisten ympäristönsuojelumääräysten velvoitteet.


Ota yhteys Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle, jos varastoimiesi farmarisäiliöiden yhteistilavuus ylittää 10 kuutiota.

Eläinturvallisuus

Maatiloilla eläinturvallisuus on pyritään huomioimaan suojaustason kohottamisella laajennusten ja suurten remonttien yhteydessä. Ota yhteyttä paikalliselle paloasemalle jos koet hallinnoimasi tilan vaativan erityissuunnittelua eläinturvallisuuden kehittämisen suhteen.

Ammoniumnitraatti

EU:n myötä Suomessa on hyväksytty käytettäväksi typpipitoisuudeltaan aiempaa vahvempia ammoniumnitraattilannoitteita.

Tutki tilamaasi tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta onko ko. aine pitoisuudeltaan sellaista, josta on tehtävä ilmoitus paikalliselle pelastusviranomaiselle.

Voit tiedustella aiheesta lisää Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta:
Kemikaalitarkastaja Santtu Lahma puh. 044 754 1608.