Pelastuslaki 379/2011 15 §
Pelastussuunnitelma
Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa.
Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:
1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman sisällöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011
1 §
Velvollisuus laatia rakennukseen ja muuhun kohteeseen pelastussuunnitelma
Pelastuslain (379/2011) 15 §:ssä tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava:
1) asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa;
2) pelastuslain 18 §:ssä tarkoitettuihin kohteisiin;
3) kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin;
4) lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja muihin lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja;
5) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille;
6) tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen;
7) kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuistoille sekä edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin;
8) kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin;
9) yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin;
10) yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin;
11) ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin; (28.12.2018/1379)
12) kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen;
13) kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa kulttuuriomaisuudeksi määriteltyihin ja sitä sisältäviin rakennuksiin ja kohteisiin sekä muihin lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja kohteisiin;
14) työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50;
15) yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin.
16) turvetuotantoalueille. (3.5.2012/203)
17) pelastuslain 22 a–22 c §:ssä tarkoitettuihin kohteisiin. (28.12.2018/1379)

Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan vastaavat asiat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.
2 §
Pelastussuunnitelman sisältö
Pelastuslain 15 §:n 2 momentissa säädetyn sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos.
Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä myös, miten pelastuslain 14 §:n mukainen omatoiminen varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa.
Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.
Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa pelastussuunnitelman laadinnasta.

Asuinrakennuksen pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelma tulee tehdä jokaiseen rakennukseen erityispiirteet huomioiden. Mikäli kiinteistöön kuluu useampia rakennuksia, on harkittava tarvitaanko rakennuksiin erilaisia pelastussuunnitelmia. Vastuu pelastussuunnittelusta on asuinkiinteistön hallituksella.

Pelastussuunnittelun yhteydessä kohde arvioi oman turvallisuutensa tason ja laatii omaan ympäristöönsä sopivat ohjeet. Lue lisää pelastussuunnitelusta ja tutustu Spekin Pelastussuunnittelu-oppaaseen. Pelastussuunnitelman tehtävänä on kehittää:

  • riskien tunnistamista
  • tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyä
  • varautumista onnettomuustilanteisiin ja niissä toimimiseen

Pelastussuunnittelussa huomioitavaa:

  • taloyhtiön hallitus osallistuu aktiivisesti pelastussuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen
  • asukkaille tiedotetaan huolellisesti pelastussuunnitelman sisällöstä
  • asuinkiinteistössä on hyvä olla koulutettu turvallisuustiimi

Pelastussuunnitelman tarkoitus on herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaaratekijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Avun saapuminen voi onnettomuustilanteissa kestää pitkäänkin, joten taloyhtiössä on osattava toimia tehokkaasti ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Vaikka valmiit pohjat voivat auttaa pelastussuunnitelman laadintaa, on tärkeää, että pelastussuunnitelmaa ei laadita rakennukseen soveltumattomien mallien mukaan. Jos pelastussuunnitelman teko ulkoistetaan, on tärkeää huolehtia suunnitelman perehdyttämisestä hallitukselle, asukkaille ja muille sitä tarvitseville.

Turvallisuuden seurannalla ja pelastussuunnitelman säännöllisellä päivittämisellä varmistetaan, että suunnitelman sisältö vastaa aina asuinkiinteistön tilannetta ja palvelee aidosti arjen turvallisuustyötä.

Tapahtumien ja yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmat

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella yleisötapahtumiin liittyvät pelastus- ja ensiapusuunnitelmat tulee lähettää osoitteeseen pelastuslaitos.tapahtumat@seinajoki.fi viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja

Yleisötapahtuman ensiapusuunnitelma lomake

Lisätietoa yleisötilaisuuksien järjestämisestä löydät Tapahtumat ja yleisötilaisuudet– sivulta.

Pelastussuunnitelma- ja poistumisturvallisuusselvityslomakkeet

Yritysten pelastussuunnitelmapohja.docx

Asuintalon pelastussuunnitelma EePee 29.4.2021

Poistumisturvallisuusselvitys.pdf

Poistumisturvallisuusselvityksen-päivitysilmoitus 

Ohje poistumisturvallisuuslomakkeiden avaamiseen:

Lomakkeet toimivat parhaiten Internet Explorer -selaimella.

Mikäli lomake ei avaudu, kokeile seuraavaa:
Klikkaa lomakkeen linkkiä, jolloin aukeaa sivu missä lukee please wait….. oikealla ylälaidassa löytyy selaimesta riippuen tallennusmahdollisuus, jota kautta voit tallentaa tiedoston haluamaasi paikkaan.
Tämän jälkeen menet kansioon jonne tiedosto latautui.
Klikkaa tiedostokuvakkeen kohdalla hiiren oikealla Avaa sovelluksessa. Lomakkeet pitää avata joko Adobe Readerilla tai Acrobatilla.

Nämä lomakkeet uudistetaan v.2022 aikana, jolloin tämä avaamisongelma poistuu.